Datum / Zeit Ver­an­stal­tung
1. Sep­tem­ber 2019 – 30. Sep­tem­ber 2019
Ganz­tä­gig
C – Aus­bil­dung im Bereich Chor­lei­tung
k.A., k.A.
5. Sep­tem­ber 2019
16:30 – 18:30
Netz­werk voka­les Ama­teur­schaf­fen
Gene­ral­se­kre­ta­riat Lan­des­mu­sik­rat Bran­den­burg, Pots­dam Bran­den­burg
5. Sep­tem­ber 2019
16:30 – 18:15
Netz­werk­tref­fen voka­les Ama­teur­schaf­fen
Gene­ral­se­kre­ta­riat Lan­des­mu­sik­rat Bran­den­burg, Pots­dam Bran­den­burg